Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020 ”Competitivi împreună!”

 Noiembrie 2021

 Comunicat de presă începere proiect POC

 „Dotare cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediu on-line, in comuna Botiza, județul Maramureș”

 UAT Botiza, în calitate de beneficiar, derulează începând cu data 21.07.2021 proiectul    „Dotare cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediu on-line, in comuna Botiza, județul Maramureș”,  Cod SMIS 2014+145643, cofinanțat prin AM POC/OIPSI în baza contractului de finanțare nr. 430/233t/24.09.2021, încheiat între Autoritatea Pentru Digitalizarea României în calitate de Organism Intermediar prin Programul Operațional Competitivitate în numele și pentru Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene (MIPE) și UAT Botiza.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 – Creșterea gradului de utilizare a Internetului, Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE.

 Obiectivul general al proiectului: desfășurarea în bune condiții a procesului educațional atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-COV-2, pentru a evita o creștere rapidă a infecției cu coronavirus, dar și pentru a crea condițiile necesare desfășurării activităților didactice.

Obiectivele specifice ale proiectului (rezultate așteptate):

Dotarea UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT, de pe raza unității administrativ teritoriale Comuna Botiza cu echipamente de tipul tabletelor școlare si a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării procesului educațional atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-COV-2, după cum urmează:

 • Tabletă + abonament lunar la internet (minim 24 luni): 156 buc;
 • Laptop: 16 buc;
 • Cameră web videoconferință: 11 buc;
 • Proiector: 11 buc;
 • Ecran proiecție – cu suport perete: 11 buc;
 • Tablă interactivă: 11 buc;
 • Router Wireless: 4 buc;
 • Sistem management dispozitive: 172 buc/servicii.

Valoarea totală a proiectului este de 455,101.42 lei cu TVA, din care:

 • Valoarea totală eligibilă a proiectului: 426,779.42 lei
 • Valoarea eligibilă nerambursabilă: 418,243.83 lei (Valoare FEDR = 362,762.51 lei, Valoare BS = 55,481.32 lei)
 • Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 8,535.59 lei
 • Valoarea neeligibilă a proiectului: 28,322.00 lei

Proiectul se implementează de către beneficiarul UAT Botiza reprezentată legal de către dl primar POIENAR FLOREA.

Perioada de implementare a proiectului este de 10 luni.

Date de Contact:

UAT Botiza, cu sediul în Localitatea Botiza, comuna Botiza

Str. Principala, nr. 416,  județul Maramures,

Tel:. 0262334011, E-mail: comunabotiza@yahoo.com.