Finanţele maramureşene în prima jumătate a anului 2015

0
479

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Maramureş informează faptul că gradul de depunere voluntară a declaraţiilor fiscale la buget a crescut în acest an cu 5% faţă de 2014 prin îmbunătăţirea percepţiei asupra relaţiei contribuabil – administraţie fiscală. De asemenea, a sporit gradul de colectare a arieratelor la 65%, la fel ca şi rata veniturilor bugetare colectare prin executare silită, cu 5%.

Se menţine trendul crescător al încasărilor

Trendul crescător al volumului încasărilor la bugetul general consolidat al statului a fost menţinut, astfel că veniturile realizate pe primele şase luni ale lui 2015 sînt în creştere cu 68.162 mii lei, faţă de aceeaşi perioadă a anului 2014 (în creştere cu 11,32%). În ceea ce priveşte programul lunar de încasări la buget transmis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, gradul de realizare pe primele şase luni ale anului 2015 indică un procent de 98,79% (-1,21%). Valoric, s-au încasat  670.512 mii lei, faţă de programul de încasări  stabilit de 678.730 mii lei, adică mai puţin cu 8.218 mii lei.
Pe bugete componente situaţia se prezintă astfel:
· la bugetul de stat au ajuns 323.439 mii lei, faţă de un program de 330.590 mii lei, gradul de realizare fiind de 97,84% (-2,16%);
· la bugetul asigurărilor sociale de stat s-au încasat 228.239 mii lei, faţă de programul stabilit de ANAF de 229.750 mii lei, ceea ce procentual reprezintă 99,34% (-0,66 %);
· la bugetul fondului de şomaj s-au încasat 8.375 mii lei, faţă de un program de 8.070 mii lei, ceea ce procentual reprezintă 103,78% (+3,78%);
· pentru bugetul asigurărilor sociale de sănătate s-au încasat 110.459 mii lei, faţă de programul stabilit de ANAF de 110.320 mii lei, respectiv de 100,13%  (+0,13%).

inventariereMăsuri pentru reducerea numărului de inspecţii fiscale nefinalizate

Tot în primele şase luni ale anului s-a realizat un nivel de 7,4 inspecţii efectuate de un inspector, deci un procent de 87% faţă de nivelul programat pentru cea dintîi jumătate a anului (8,5 inspecţii). Reprezentanţii AJFP Maramureş spun că această fluctuaţie negativă e cauzată în primul rînd de aplicarea unei noi metode în programarea contribuabililor pentru inspecţie fiscală (selectarea acestora în funcţie de gradul de risc fiscal). Astfel, la finalul lunii iunie, erau 50 de inspecţii fiscale nefinalizate şi reportate. Un alt motiv e dat de reducerea pînă la 41,54% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2014 a numărului de inspecţii fiscale efectuate pentru soluţionarea deconturilor cu opţiune de rambursare a soldului negativ de TVA, care necesită un fond de timp mai mic pentru finalizare, ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor OMFP nr. 491/2014 prin care a crescut la 45.000 lei  nivelul sumei de TVA ce se aprobă la rambursare fără inspecţie fiscală anticipată. Prin urmare, în vederea încadrării în nivelul programat al acestui indicator, AJFP Maramureş anunţă că se vor lua măsuri pentru reducerea numărului de inspecţii fiscale nefinalizate prin solicitarea urgentării finalizării controalelor încrucişate solicitate altor structuri de inspecţie, a întocmirii dosarului preţurilor de transfer unde este cazul, respectiv urmărirea utilizării mai eficiente a fondului de timp alocat efectuării inspecţiilor fiscale. În ceea ce priveşte numărul de inspecţii efectuate de un inspector la contribuabili persoane fizice în prímele şase luni, s-a realizat un nivel de 11,6 inspecţii fiscale, adică un procent de 105% faţă de nivelul programat, consemnîndu-se o situaţie favorabilă.

Acţiuni de verificare a veniturilor din agricultură

AJFP Maramureş mai punctează faptul că sumele atrase suplimentar pe inspector, urmare inspecţiilor fiscale la contribuabili persoane fizice, pe primele şase luni, s-au realizat în procent de 62% faţă de nivelul programat. Această situaţie se justifică astfel: în perioada februarie – iunie 2015, au fost efectuate cu preponderenţă acţiuni de verificare a contribuabililor ce au obţinut venituri din agricultură care nu au fost declarate la organele fiscale pe baza datelor furnizate de APIA şi DSVSA. Sumele scontate a fi stabilite cu ocazia acestor controale au fost mai mici decît cele preconizate a fi obţinute pe baza datelor de la cele două instituţii, această situaţie datorîndu-se faptului că au fost constatate efective de animale care nu sînt supuse impozitării; în perioada analizată, nu au fost înregistrate acţiuni de inspecţie fiscală cu impact major în cuantumul rezultatelor obţinute, comparativ cu ce s-a obţinut în primul semestru din 2014 şi în funcţie de care s-a stabilit nivelul programat al indicatorului pe anul în curs. De asemenea, AJFP Maramureş aduce la cunoştinţă faptul că ponderea numărului deciziilor de impunere în total rapoarte de inspecţie fiscală încheiate la contribuabili persoane juridice pe primele şase luni din an este de 95%, faţă de nivelul realizat în acelaşi interval în 2014 rezultînd o depăşire de 2%, deci o fluctuaţie pozitivă. Mai mult, vizavi de ponderea impozitelor, taxelor şi contibuţiilor pentru care s-a modificat baza de impunere în total impozite, taxe şi contribuţii verificate la contribuabili persoane juridice faţă de nivelul programat de 75%, pe semestrul I s-a înregistrat un nivel de 83,98%, rezultînd o depăşire a ţintei prevăzute cu 8,98%. Gradul de asigurare a colectării creanţelor fiscale prin prisma măsurilor asiguratorii instituite de inspecţia fiscală la contribuabili persoane juridice s-a realizat, de asemenea, în procent de 32,73%.

26.815 proceduri de executare silită

Analizînd realizările pe bugete componente, AJFP Maramureş constată că, faţă de primele şase luni ale anului trecut, în prima jumătate a lui 2015 situaţia se prezintă astfel:
• încasările cuvenite bugetului de stat sînt în creştere cu 66.149 mii lei, ceea ce procentual reprezintă o depăşire cu +25,71%;
• încasările asigurărilor sociale de stat sînt mai mici cu 10.926 mii lei, o diminuare de -4,57%;
• bugetul asigurărilor fondului pentru somaj a înregistrat o creştere cu 1.051 mii lei, o depăşire cu  +14,35 %;
• bugetul fondului naţional unic de asigurări de sănătate a crescut cu 11.888 mii lei, o depăşire de +12,06%.
Creşterea încasărilor pe total buget de stat în cursul perioadei analizate, faţă de acelaşi interval al anului trecut, se datorează, spun reprezentanţii AJFP Maramureş, influenţelor favorabile determinate de depăşirea veniturilor realizate la impozitul pe profit, la impozitul pe venit, la TVA încasată, la categoria alte venituri, precum şi cele determinate de diminuarea TVA restituite, situaţia pe surse de venit prezentîndu-se astfel: impozitul pe profit a crescut cu 6.951 mii lei, impozitul pe venit a fost depăşit cu 21.051 mii lei, Taxa pe Valoarea Adăugată încasată este mai mare cu 35.996 mii lei, Taxa pe Valoare Adăugată restituită a fost mai mică cu 3.836 mii lei, ceea ce a influenţat în mod favorabil creşterea bugetară, categoria alte venituri a crescut cu 892 mii lei, majorările privind TVA s-au diminuat cu 1.230 mii lei, iar accizele au scăzut cu 1.347 mii lei. AJFP Maramureş mai informează că, în cursul primelor şase luni ale lui 2015, au fost înfiinţate 26.815 proceduri de executare silită pentru recuperarea creanţelor bugetare însumînd 135.159 mii lei.

817 dosare noi

Din baza de date existentă mai reiese că s-au iniţiat şi înregistrat în cursul primelor sase luni din 2015, la Tribunalul Maramureş, 225 de acţiuni pentru declanşarea procedurii de declarare în stare de faliment pentru recuperarea de creanţe restante în sumă de 75.396  mii lei, din care pe bugete componente: 62.172  mii lei aferente bugetului de stat, 9.574 mii lei aferente bugetului asigurărilor sociale, 3.317 mii lei aferente bugetului de sănătate, 333 mii lei aferente bugetului de somaj. În cursul perioadei analizate s-au recuperat, pe această cale, creanţe bugetare în sumă de aproape 3.810 mii lei. De la începutul anului, AJFP Maramureş a înregistrat 817 dosare noi (contestaţii la executare formulate împotriva actelor de executare emise de organele fiscale; acţiuni de contencios administrativ avînd ca obiect contestaţii formulate împotriva actelor administrative fiscale întocmite de Activitatea de Inspecţie Fiscală; acţiuni avînd ca obiect drepturi băneşti; acţiuni privind restituirea taxei pe poluare conform OUG 50/2008; dosare penale şi de cercetare penală avînd ca obiect evaziunea fiscală, contrabandă; cauze civile – despăgubiri, acţiuni în constatare, radieri, dizolvări; plîngeri formulate împotriva proceselor verbale de contravenţie încheiate de organele fiscale; dosare de insolvenţă). La acestea, se adaugă dosarele aflate pe rolul instanţelor, în total – 11.500 de dosare.

Agenţi economici verificaţi

În primele şase luni au fost verificaţi 651 de agenţi economici, încheindu-se 811 acte de inspecţie fiscală ceea ce reprezintă circa 2,03% din totalul contribuabililor activi, persoane fizice şi juridice, înregistraţi în evidenţele AJFP Maramureş ca plătitori de impozite şi taxe la bugetul general consolidat de stat. Astfel, a fost atrasă la bugetul de stat suma de 90.471 mii lei, reprezentînd: diferenţe faţă de evidenţa agenţilor economici, majorări de întîrziere calculate, amenzi aplicate. Din total, a fost încasată suma de 7.949 mii lei, ceea ce reprezintă  8,79 %. Tot în primul semestru, au fost efectuate 881 de verificări privind contribuţiile sociale datorate de agenţii economici, fiind atrasă la bugetul general consolidat al statului din această sursă suma de 4.167 mii lei, reprezentînd: contribuţii la asigurările sociale de stat, contribuţii la fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, contribuţii la bugetul fondului de şomaj. Din cele 811 acte de control încheiate în cursul perioadei, 640 au vizat societăţile comerciale cu capital privat, iar 171 – persoanele fizice autorizate. În semestrul I 2015, prin cele patru trezorerii teritoriale, s-au realizat operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar, răscumpărări de certificate de trezorerie, alimentări şi depuneri de numerar la bănci în sumă de 162.242 mii lei. Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică din judeţul nostru deserveşte 330 de instituţii publice care au deschise în trezoreriile locale peste 7.000 de conturi.  O altă categorie de clienţi deserviţi de trezorerie o reprezintă persoanele juridice şi fizice (agenţi economici, asociaţii familiale şi independenţi) plătitori de impozite şi taxe care sînt peste 12.000 şi pentru care sînt deschise cca 100.000 de conturi analitice.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.