Curtea de Conturi (II)

0
2030

Primăria oraşului Seini

Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară pe anul 2014 s-a desfăşurat în perioada 19.03. – 15.05.2015 şi a depistat următoarele: • venituri suplimentare – 154.000 lei • prejudicii – 211.000 lei • abateri financiar-contabile – 1.139.
• Neconcordanţă între sumele înregistrate în conturile 103 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ – teritoriale”, 104 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale” şi cele din evidenţa tehnico-operativă şi contabilă a instituţiei, în sumă de 646.207 lei;
• Înregistrarea eronată a lucrărilor de reabilitare remiză PSI în valoare totală de 64.281 lei (46.054 lei în anul 2013 şi 18.227 lei în anul 2014) în conturile contabile de cheltuieli şi nu prin majorarea valorii mijloacelor fixe;
• Efectuarea de înregistrări contabile cu nerespectarea principiului contabilităţii de angajamente şi a prevederilor legale referitoare la momentul recunoaşterii cheltuielilor în sumă de 134.726 lei;
• Reflectarea în evidenţa fiscală şi respectiv contabilă a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local, respectiv în soldul la 31.12.2014 a creanţelor bugetare în sumă de 43.906 lei, reprezentând debite şi majorări de întârziere aferente unor societăţi comerciale radiate din registrul comerţului, în perioada 2012-2014;
• Înregistrarea eronată a lucrărilor de reabilitare la clădirea internat – liceu, în valoare de 163.072 lei şi clădirea Grădiniţa nr. 5, în valoare de 86.347 lei, în conturile contabile de cheltuieli şi nu în conturile de investiţii în curs, urmând ca ulterior recepţiei finale să fie majorată valoarea activelor fixe corporale.
• Nerespectarea modului de aplicare a facilităţilor fiscale, prin scutirea de la plată a majorărilor de întârziere în sumă totală de 146.030 lei (89.458 lei în anul 2013 şi 56.572 lei în anul 2014);
• Nestabilirea şi neîncasarea în termenul legal stabilit, a veniturilor cuvenite bugetului local, constând în taxă de prelungire a valabilităţii autorizaţiilor de construire, respectiv diferenţă din regularizarea taxei pentru eliberarea autorizaţiilor de construire în sumă de 1.701 lei, la care se adaugă majorări de întârziere de 107 lei, în total 1.808 lei;
• Necalcularea, neînregistrarea şi neîncasarea în cuantumurile şi la termenele legale a impozitului pe clădiri, datorat de către persoanele fizice, în sumă totală de 637 lei;
• Nestabilirea, neînregistrarea în evidenţa fiscală şi neîncasarea la termen a veniturilor cuvenite bugetului local, reprezentând taxă pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, cuantificată la 648 lei, la care se adaugă majorări de întârziere de 151 lei, în total 799 lei;
• Nestabilirea şi neîncasarea taxei pentru eliberarea autorizaţiei de excavaţie, în sumă de 3.510 lei, pentru suprafeţele de teren (balastiere) exploatate;
• Neînregistrarea şi neîncasarea, în anul 2013, a sumei de 1.125 lei, reprezentând redevenţă datorată în baza unui contract de concesiune încheiat între UATO Seini şi Cabinet medical Dr. Kirchmaier, la care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 500 lei, total 1.625 lei.
• Nereevaluarea clădirilor şi terenurilor în perioada 01.01.2012-31.12.2014;
• Plata fără contraprestaţie a sumei de 15.860 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate, cuprinse în situaţia de plată care a stat la baza întocmirii facturii emise de SC Laricons Rezident 2012-SRL, la care se adaugă majorări de întârziere aferente de 2.537 lei, în total 18.397 lei;
• Plata nelegală a sumei de 5.500 lei (din care 3.000 lei în anul 2013 şi 2.500 lei în anul 2014) reprezentând servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi/sau de reprezentare, achiziţionate cu încălcarea prevederilor legale, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 1.980 lei (din care 1.380 lei, aferente anului 2013 şi 600 lei, aferente anului 2014);
• Efectuarea de plăţi fără contraprestaţie în sumă totală de 134.496 lei, urmare a neexecutării obligaţiei de poprire asupra salariului unui angajat al Primăriei oraşului Seini, din care 103.459 lei în anul 2013 şi 31.037 lei, în anul 2014. Majorările de întârziere, calculate până la data de 31.05.2015, sunt în sumă de 46.556 lei din care 37.245 lei pentru sumele plătite în anul 2013 şi 9.311 lei pentru sumele plătite în anul 2014;
• Plata nelegală a sumei de 4.337 lei, reprezentând drepturi salariale acordate necuvenit (3.476 lei) şi obligaţiile angajatorului către bugetele publice aferente (861 lei), din care 3.176 lei achitate în anul 2014 şi 1.161 lei achitate în anul 2015. Majorările de întârziere, calculate până la data de 31.05.2015, sunt în sumă de 209 lei, din care 139 lei pentru sumele plătite în anul 2014 şi 70 lei pentru sumele plătite în anul 2015.

primaria somcuta
Primăria Şomcuta Mare

Primăria oraşului Şomcuta Mare

Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară pe anul 2014 s-a desfăşurat în perioada 02.09 – 23.10.2015 şi a depistat următoarele: • venituri suplimentare – 363.000 lei • prejudicii – 538.000 lei • abateri financiar-contabile – 15.966.
• Efectuarea de înregistrări contabile eronate în sumă totală de 15.931.068,31 lei.
• Nedeclararea în vederea impunerii, de către contribuabilii persoane fizice, a terenurilor deţinute în proprietate înscrise în Registrul agricol, impozitul pe teren suplimentar fiind cuantificat la 317.831 lei;
• Neluarea măsurilor de executare silită la termenul legal având drept consecinţă prescrierea creanţelor fiscale cuantificate la 434.797 lei;
• Neluarea măsurilor de executare silită la termenul legal, având drept consecinţă prescrierea creanţelor comerciale cuantificate la suma de 56.743,73 lei.
• Nerespectarea în totalitate a prevederilor legale cu privire la inventarierea patrimoniului la finele anului 2014;
• Plata nelegală a ajutorului pentru încălzirea locuinţei, în sumă de 490 lei unor titulari care deţineau în proprietate bunuri care conduceau la excluderea acordării ajutorului;
• Plata nelegală a sumei de 636 lei, reprezentând indemnizaţie lunară cuvenită persoanelor cu handicap grav;
• Plata sumei de 35.000 lei, fără respectarea prevederilor legale referitoare la finanţări nerambursabile, reprezentând contribuţia Consiliului Local Şomcuta Mare la finanţarea activităţii Clubului Sportiv ”Progresul”;
• Plata nelegală a sumei de 13.392 lei, reprezentând acţiunea de microcipare a câinilor cu stăpân, de pe raza oraşului Şomcuta Mare, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 2.946,2 lei, în total 16.338,2 lei;
• Necalcularea penalităţilor, în sumă de 3.907,24 lei, aferente depăşirii duratei de realizare a contractului de lucrări „Reabilitare valea Hovrilei”;
• Plata nejustificată a lucrărilor de sistematizare teren şi dren teren la baza sportivă Şomcuta Mare, în sumă de 12.287,43 lei, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere, în sumă de 4.577,05 lei, în total 16.864,48 lei;
• Plata nelegală a unor lucrări neexecutate la Şcoala din localitatea Ciolt şi cuprinderea în situaţiile de plată a unor preţuri nereale la materiale, la grădiniţa din localitatea Buciumi, în sumă de 7.030,47 lei, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 1.589,12 lei, în total 8.619,59 lei;
• Stabilirea eronată la Liceul Teoretic „Ioan Buteanu” a contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajator, pentru diferenţele de salarii stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii acestora, prin nedefalcarea acestora pe lunile la care se referă şi neutilizarea cotelor de contribuţii de asigurări sociale care erau în vigoare în acea perioadă, cuantificată la suma de 44.784 lei.

Primăria Tg. Lăpuş
Primăria Tg. Lăpuş

Primăria oraşului Tîrgu Lăpuş

Controlul legalităţii contractării sau garantării, a utilizării şi rambursării finanţărilor rambursabile la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale şi controlul fondurilor alocate prin bugetul MDRAP pentru unele programe derulate prin unităţi administrativ-teritoriale s-a desfăşurat în perioada 02.02 – 13.03.2015, respectiv 02.02 – 13.03.2015 şi a depistat prejudicii în sumă totală de 122.000 lei şi 35 de abateri financiar-contabile.
• Neevaluarea la data întocmirii bilanţului, pe baza cursului de schimb comunicat de Banca Naţională a României, a soldului împrumutului contractat în euro, în sumă negativă de 10.212 lei.
• Plata unor lucrări de o calitate necorespunzătoare în sumă de 118.083 lei;
• Angajarea de cheltuieli peste cele legal datorate în sumă de 24.856,80 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate, cuprinse în situaţiile de lucrări la obiectivul de investiţii „Modernizare drumuri în oraşul Târgu Lăpuş”, cuprinzând tronsoane din drumul nr. 35, Borcut – Inău;
• Plata fără temei legal a sumei de 3.777 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate, cuprinse în situaţiile de lucrări întocmite de SC ARL CLUJ-SA, la obiectivul de investiţii „Reabilitare drum acces Mănăstirea Rohia – Asfaltare carosabil”, la care se adaugă majorări de întârziere de 134 lei.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.