Curtea de Conturi (I)

0
645

Camera de Conturi Maramureş, prin exercitarea funcţiei de audit/ control la entităţile prevăzute de lege, urmăreşte modul de gestionare a fondurilor publice, dezvoltarea unor sisteme de control intern de înaltă calitate şi eficienţă, gestionarea performantă a patrimoniului din proprietatea statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale prin creşterea responsabilităţii manageriale în utilizarea şi administrarea fondurilor publice, respectarea disciplinei financiar-fiscale.
Avînd în vedere aceste atribuţii, Camera de Conturi Maramureş ne-a oferit toate informaţiile privind finanţele publice locale pe anul 2015, la unităţile verificate în cursul anului 2016, pe care le vom publica, începînd de azi, în numerele viitoare ale ziarului nostru.

Aeroportul Internaţional R.A. Baia Mare

Auditul financiar asupra conturilor de execuţie bugetară pe anul 2015 s-a efectuat în perioada 01.11.2016 – 09.12.2016.
Principalele constatări se referă la plata nelegală a sumei de 5.102 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate, cuprinse în situaţiile de lucrări întocmite de SC Cogito Com-SRL, la care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 561 lei, în total 5.663 lei şi plata nelegală a sumei de 673 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate, cuprinse în situaţiile de lucrări întocmite de SC Murol Distribuţie şi Montaj-SRL, la care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 74 lei, în total 747 lei.
Direcţia Generală pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş
Auditul financiar asupra conturilor de execuţie bugetară pe anul 2015 s-a efectuat în perioada 06.01.2016 – 09.02.2016 şi a evidenţiat: • venituri suplimentare – 72.000 lei • prejudicii – 137.000 lei • abateri financiar-bancare – 1.468.000 lei.
• Deţinerea de bunuri fără a fi inventariate, evaluate şi înregistrate în evidenţele tehnico-operative şi contabile ale entităţii – 486.000 lei.
• Plata nelegală a sumei de 33.598 lei cu titlu de prestaţii sociale pentru persoanele beneficiare care la data efectuării plăţilor erau decedate.
• Plata nelegală a sumei de 4.663 lei cu titlu de prestaţii sociale pentru persoanele aflate în centrele rezidenţiale publice.
• Decontarea cu încălcarea prevederilor legale a biletelor de călătorie gratuite acordate persoanelor cu handicap grav sau accentuat, în sumă totală de 37.003 lei, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere, în sumă de 6.193 lei, în total 43.196 lei.
• Plata nejustificată a sumei de 12.831 lei, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 1.442 lei, în total 14.273 lei, reprezentând accize aferente consumului de energie – gaz natural, utilizat pentru încălzirea spaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de asistenţă socială.
• Plata fără temei legal în sumă de 7.681 lei reprezentând elemente de cheltuieli identice decontate cu preţuri diferite, în situaţiile de lucrări întocmite de SC BIAPRIM SILVER SRL-D, la care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 1.638 lei, în total 9.319 lei.
• Efectuarea de plăţi nelegale, în sumă totală de 17.272 lei, prin indexarea eronată a sumelor acordate personalului din cadrul DGASPC, în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 2.674 lei, în total 19.946 lei.
• Plata nelegală a sumei totale de 11.924 lei, reprezentând indemnizaţii de şedinţă acordate membrilor Comisiei de protecţia copilului şi contribuţiile sociale aferente.
• Nevirarea potrivit destinaţiilor a sumei totale de 50.481lei, reprezentând prestaţii sociale returnate pentru care dreptul de a ridica aceste sume s-a prescris (42.796 lei) şi prestaţii sociale returnate de la persoane cu handicap decedate (7.685 lei).
• Neaplicarea penalităţilor în sumă totală de 20.956 lei pentru nerespectarea clauzelor contractuale aferente contractelor de achiziţii de produse încheiate în anii 2013 şi 2015.

SC Drumuri şi Poduri-SA Maramureş

Auditul financiar asupra conturilor de execuţie bugetară pe anul 2015 s-a efectuat în perioada 01.11.2016 – 09.12.2016 şi a evidenţiat: • venituri suplimentare – 0 lei • prejudicii – 281.000 lei • abateri financiar-bancare – 480.000 lei.
• Nerespectarea în totalitate a prevederilor legale cuprinse în OMFP nr. 2861/2009 referitoare la organizarea, desfăşurarea şi valorificarea rezultatelor inventarierii prin scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe şi nevalorificarea acestora, în valoare de 258.114 lei.
• Decontarea cheltuielilor de transport efectuate de terţi, în sumă totală de 101.820 lei, în lipsa unor documente justificative, la care au fost calculate majorări de întârziere în sumă totală de 36.813 lei, în total 138.633 lei.
• Decontarea cheltuielilor de transport efectuate de terţi, reprezentând un număr de kilometri mai mare decât distanţa reală dintre punctele delimitate de ruta aprobată şi înscrisă în documentele de transport, în sumă totală de 85.252 lei, la care au fost calculate majorări de întârziere în sumă totală de 26.726 lei, în total 112.075 lei.
• Decontarea cheltuielilor de deszăpezire efectuate de terţi, reprezentând un număr de ore mai mare decât orele consemnate în centralizatoarele transmise de şefii de şantier, în sumă totală de 14.516 lei, la care au fost calculate majorări de întârziere în sumă totală de 4.327 lei, în total 18.843 lei.
• Înregistrarea pe costurile de exploatare ale societăţii, a despăgubirilor, amenzilor şi penalităţilor, în sumă totală de 11.829 lei, în lipsa unei hotărâri a Adunării Generale a Acţionarilor.

UAT Ariniş

Auditul financiar asupra conturilor de execuţie bugetară pe anul 2015 s-a efectuat în perioada 17.05.2016 – 24.06.2016 şi a evidenţiat: • venituri suplimentare – 28.000 lei • prejudicii – 235.000 lei • abateri financiar-bancare – 0 lei.
• Nedeclararea în vederea impunerii de către contribuabilii persoane fizice, a terenurilor deţinute în proprietate înscrise în Registrul agricol, impozitul pe teren suplimentar fiind cuantificat la suma de 13.190 lei.
• Neluarea măsurilor de executare silită la termenul legal având drept consecinţă prescrierea creanţelor fiscale cuantificate la suma de 10.700 lei, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 12.839 lei, în total 23.539 lei.
• Neluarea măsurilor de executare silită la termenul legal, având drept consecinţă prescrierea creanţelor comerciale cuantificate la suma de 1.801 lei, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 1.291 lei, în total 3.092 lei.
• Nestabilirea, neînregistrarea în evidenţa fiscală şi neîncasarea la termen a veniturilor cuvenite bugetului local reprezentând taxa pentru autorizaţia de construire în sumă estimată de 790 lei.
• Nestabilirea şi neîncasarea fondului cinegetic în sumă de 3.125 lei.
• Utilizarea nelegală de către SC C.T. CODRINA COM-SRL, respectiv SC PREGNANT-SRL, ambele din Ariniş, de spaţii de depozitare mai mari decât cele închiriate, în sumă de 10.720 lei.
• Plata nelegală a sumei de 203.540 lei, reprezentând lucrări de reparaţii drumuri.
• Nestabilirea şi neîncasarea la termen a veniturilor cuvenite bugetului local, reprezentând cheltuieli ocazionate de folosinţa spaţiului de către Inspectoratul Judeţean de Poliţie, în sumă de 4.422 lei, aflat în proprietatea comunei.

UAT Băiţa de sub Codru

Auditul financiar asupra conturilor de execuţie bugetară pe anul 2015 s-a efectuat în perioada 05.05.2016 – 15.06.2016 şi a evidenţiat: • venituri suplimentare – 1.000 lei • prejudicii – 142.000 lei • abateri financiar-bancare – 0 lei.
• Nerealizarea veniturilor cuvenite bugetului local în sumă de 1.179 lei reprezentând penalităţi de întârziere aferente plăţii cu întârziere a sumelor datorate bugetului local din punerea în executare a contractelor de concesiune sau exploatare păşuni, respectiv de închirieri, concesiuni spaţii din proprietatea publică a comunei, aferente perioadei 2014-2015 necalculate, neînregistrate şi neîncasate de către entitate.
• Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata unor cheltuieli fără legătură cu activitatea entităţii, reprezentând contravaloarea energiei electrice aferente spaţiului acordat în comodat Postului de Poliţie, subordonat Inspectoratului Judeţean de Poliţie Maramureş, în sumă de 641 lei.
• Plata fără temei legal a sumei de 80.576 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate, cuprinse în situaţiile de plată care au stat la baza întocmirii facturilor emise de SC Truck Sped-SRL, Fărcaşa, pentru lucrările executate la obiectivul de investiţii „Modernizare drum comunal DC 90A, Băiţa de sub Codru – Băseşti’’.
• Plata fără temei legal a sumei de 59.057 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate, cuprinse în situaţiile de lucrări întocmite de SC Alaval Prod Com-SRL, Dumbrăviţa, la obiectivul de investiţii „Alimentare cu apă în comuna Băiţa de sub Codru’’, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 1.771 lei, în total 60.828 lei.

UAT Băiuţ

Auditul financiar asupra conturilor de execuţie bugetară pe anul 2015 s-a efectuat în perioada 21.06.2016 – 29.07.2016 şi a evidenţiat: • venituri suplimentare – 378.000 lei • prejudicii – 231.000 lei • abateri financiar-bancare – 0 lei.
• Neînregistrarea şi neîncasarea veniturilor în sumă de 64.156 lei, reprezentând contravaloare taxă pentru utilizarea drumurilor comunale şi a taxei speciale de eliberare a autorizaţiei de transport în valoare de 1.600 lei, în total 65.756 lei.
• Nestabilirea, neînregistrarea şi neîncasarea taxei pentru eliberarea autorizaţiei de excavaţie pentru carierele de piatră exploatate de trei societăţi comerciale în sumă de 177.992 lei, la care se adaugă majorări de întârziere aferente de 61.665 lei, în total 239.657 lei.
• Nedeclararea în vederea impunerii a terenurilor reprezentând păduri, aflate în proprietatea comunei Băiuţ, date în administrare Ocolului Silvic Asociaţia Salcâmul-Ciumeşti, diminuându-se veniturile bugetului local cu suma de 57.840 lei, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 14.747 lei, în total 72.587 lei.
• Plata fără temei legal a sumei de 36.062 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate, cuprinse în situaţiile de plată care au stat la baza întocmirii facturilor emise de SC Sebi Marc-SRL, Călineşti, la care se adaugă majorări de întârziere aferente de 5.409 lei, în total 41.471 lei.
• Plata unor lucrări necorespunzătoare din punct de vedere calitativ în sumă de 41.104 lei.
• Efectuarea de plăţi nedatorate pentru elemente de cheltuieli nejustificate din situaţiile de lucrări întocmite de SC Sebi Marc-SRL, Călineşti, în valoare de 111.763 lei, pentru obiectivul de investiţii „Asfaltare drum comunal Poiana Botizii”, la care se adaugă majorări de întârziere aferente de 36.881 lei, în total 148.644 lei. (VA URMA)

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.