Raportul Curţii de Conturi pe 2019: Disfuncţionalităţi semnificative în judeţul Maramureş (III)

0
317

Abateri cu prejudiciu
La U.A.T.C Repedea, s-a constatat efectuarea de plăţi nedatorate în sumă de 146 mii lei pentru elemente de cheltuieli nejustificate din situaţiile de lucrări întocmite la obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Liceu Tehnologic Repedea”, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 18 mii lei, în total 164 mii lei, precum și neînregistrarea în evidența contabilă și neîncasarea la bugetul local a sumei de 60 mii lei, reprezentând contravaloarea sumelor nereturnate în urma rezilierii Actului adițional la Contractul de lucrări încheiat pentru realizarea obiectivului de investiții „Amenajare centru Comuna Repedea”. Prejudiciul total a fost stabilit la suma de 224 mii lei, din care s-a recuperat operativ suma de 219 mii lei. Abaterile constatate se află în stadiu de valorificare.
La U.A.T.C. Cicârlău, în cazul a trei obiective de investiții: „Teren sport sintetic în satul Cicârlău”, „Reabilitare și modernizare Școala nr. 1 Ilba” şi „Aplicare tratament dublu bituminos în satul Ilba”, s-a constatat acceptarea la plată a situațiilor de lucrări conținând lucrări neexecutate sau parțial executate, care au condus la plăți nejustificate în sumă totală de 183 mii lei, din care s-a recuperat operativ suma de 170 mii lei. Cauza abaterii o constituie neîndeplinirea corespunzătoare a obligației de a verifica și confirma realitatea și corectitudinea datelor care au stat la baza angajării, efectuării și înregistrării cheltuielilor de investiții, precum și neurmărirea şi nerespectarea prevederilor actelor normative care reglementează modul de urmărire și recepţionare a lucrărilor de investiții.
O situație similară s-a constatat și la U.A.T.C. Ruscova, unde în cazul a trei obiective de investiții: „Modernizare drumuri de interes local în comuna Ruscova”, „Extindere Rețea de canalizare în localitatea Ruscova” și „Rețea de colectare ape menajere și stație de epurare în localitatea Ruscova”, verificările efectuate au relevat plata nelegală a sumei totale de 180 mii lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate cuprinse în situaţiile de lucrări.
La Băița de sub Co­dru, în cazul obiectivului de investiții „Modernizare și reabilitare străzi în comuna Băița de sub Codru”, s-a constatat acceptarea la plată a situațiilor de lucrări conți­nând lucrări neexecutate, care au condus la plăți nejustificate în sumă de 132 mii lei. Cauza deficienţei constă în neverificarea riguroasă de către reprezentanţii primăriei şi de către comisia de recepţie a situaţiilor de lucrări prezentate în vederea decontării. Înlăturarea acestor deficiențe a fost dispusă prin decizii, cu recuperatea sumelor.
La U.A.T.C. Repedea, s-a constatat atribuirea nelegală a contractului de lucrări pentru obiectivul de investiții „Extinderea alimentării cu apă potabilă a comunei Repedea”, având drept consecință plata nelegală a sumei de 1.428 lei reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate cuprinse în situațiile de lucrări. Abaterile constatate se află în stadiul de valorificare.
Efectuarea de plăți fără existența documentelor justificative, întocmite conform legii, care să ateste exactitatea și realitatea sumelor datorate, prejudiciul fiind stabilit la suma de 1.075 mii lei, la patru unități administrativ teritoriale. Au fost recuperate operativ 147 mii lei.

Primăria Onceşti

La U.A.T.C. Oncești, s-a constatat prejudicierea bugetului entității cu suma de 577 mii lei, reprezentând numerar ridicat din trezorerie și nejustificat cu documente care să confirme efectuarea de cheltuieli în folosul entității, precum și plata nelegală a sumei de 111 mii lei, reprezentând cheltuieli pentru care nu există documente justificative le­gal întocmite, prejudiciul total fiind stabilit la suma de 688 mii lei. Prin decizie, s-a dispus stabilirea întinderii prejudiciului, luarea măsurilor operative de urmărire și recuperare a prejudiciului constatat, inclusiv a majorărilor de întârziere aferente, calculate de la data efectuării plăților nelegale până la data recuperării acestuia și extinderea controlului financiar propriu asupra tuturor operațiunilor de aceeași natură neverificate în timpul misiunii de audit, determinarea sumelor achitate nedatorat, înregistrarea acestora în evidența contabilă, luarea măsurilor operative în vederea urmăririi și recuperării acestora împreună cu accesoriile aferente și virarea sumelor recuperate potrivit destinațiilor legale. Măsurile dispuse prin decizie au fost contestate de conducerea U.A.T.C. Oncești, contestația fiind respinsă de Comisia de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Camerei de Conturi Maramureș. Avându-se în vedere faptul că abaterile constatate prezintă indicii că au fost săvârșite cu încălcarea legii penale, a fost sesizată Direcția Națională Anticorupție – Biroul Teritorial Baia Mare.
La U.A.T.C. Poienile de sub Munte, s-a constatat plata nejustificată a unor cantități de motorină în valoare de 222 mii lei. Cauzele abaterii constau în neîndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor legate de verificarea și confirmarea realității și corectitudinii documentelor care au stat la baza angajării, lichidării, ordonanțării și plății cheltuielilor materiale, precum și în func­ționarea defectuoasă a sistemului de control intern managerial. În timpul misiunii de audit, prejudiciul în sumă de 222 mii lei, reprezentând cantități de motorină nejustificate prin consumuri legate de activitățile desfășurate de U.A.T.C. Poienile de sub Munte, a fost înregistrat în evidența contabilă a entității. Abaterile constatate se află în stadiu de valorificare.
La U.A.T.C. Vișeu de Jos, s-a constatat plata nelegală a sumei de 83 mii lei, reprezentând bunuri decontate prin casierie și prin trezorerie, pentru care nu există documente justificative legal întocmite și care nu au legătură cu scopul și obiectul de activitate al entității, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 17 mii lei, prejudiciul total fiind stabilit la suma de 101 mii lei. Cauza abaterii o constituie neîndeplinirea corespunzătoare a obligației de a verifica și confirma realitatea și corectitudinea documentelor care au stat la baza angajării, lichidării, ordonanțării și plății cheltuielilor materiale, precum și funcționarea defectuoasă a sistemului de control intern. În timpul misiunii de audit, prejudiciul și majorările de întârziere, stabilite la suma totală de 101 mii lei, au fost încasate integral, sumele fiind depuse în contul deschis la trezorerie. Prin decizie, s-a dispus stabilirea întinderii prejudiciului, luarea măsurilor operative de urmărire și recuperare a prejudiciului constatat, inclusiv a majorărilor de întârziere aferente, calculate de la data efectuării plăților nelegale până la data recuperării acestuia, și extinderea controlului financiar propriu asupra tuturor operațiunilor de aceeași natură neverificate în timpul misiunii de audit, determinarea sumelor achitate nedatorat, înregistrarea acestora în evidența contabilă, luarea măsurilor operative în vederea urmăririi și recuperării acestora împreună cu accesoriile aferente și virarea sumelor recuperate potrivit destinațiilor legale.
Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor cu nerespectarea prevederilor legale, prejudiciul fiind stabilit la suma de 532 mii lei, la nouă unități administrativ teritoriale. La U.A.T.J. Maramureș, s-a constatat efectuarea în perioada 2016-2018 a unor plăți în sumă totală de 210 mii lei reprezentând restituiri de credite, cheltuieli de judecată și de executare, amenzi pentru parcare, dobânzi și penalități de întârziere, fără recuperarea acestora de la persoanele din cauza cărora au fost generate aceste plăți. Cauzele abaterii sunt legate de insuficienta cunoaștere a prevederilor legale şi funcţionarea defectuoasă a sistemului de control intern managerial. În timpul misiunii de audit, prejudiciul creat entităţii a fost înregistrat în evidenţa contabilă. Prin decizie s-a dispus stabilirea întinderii prejudiciului, împreună cu majorările de întârziere aferente, luarea măsurilor operative de urmărire și recuperare a prejudiciului creat, inclusiv a majorărilor de întârziere aferente calculate de la data efectuării plăţilor nelegale până la data recuperării acestuia și virarea sumelor recuperate potrivit destinațiilor stabilite; extinderea controlului financiar propriu asupra tuturor operațiunilor de aceeași natură neverificate în timpul misiunii de audit, determinarea sumelor achitate nedatorat, înregistrarea acestora în evidența contabilă, luarea măsurilor operative în vederea urmăririi și recuperării acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere aferente calculate de la data efectuării plăţilor nelegale până la data recuperării acestuia. (va urma)
Ioan NEGRU

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.