Camera de Conturi (III)

0
52

UATC Coroieni
Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară pe anul 2020 s-a realizat în perioada 01.02.2021- 05.03.2021 și a depistat următoarele: • venituri suplimentare – 35.000 lei • prejudicii – 252.000 lei • 3.355 abateri financiar-contabile.
• Nereflectarea corectă în contabilitate a fondului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și domeniul privat al UATC Coroieni, în sumă de 39.872 lei
• Menținerea în mod nejustificat a sumei de 2.722.392 lei, în contul contabil 231 ”Active fixe corporale în curs de execuție”
• Deținerea unor documente cu regim special, în vederea valorificării lor către cetățenii comunei, fără a fi evidențiate în contabilitate, în valoare de 11.680 lei
• Nereflectarea în evidența contabilă a unor terenuri și amenajări de terenuri – lacuri în localitatea Baba, în valoare de 386.549 lei
• Nereflectarea în evidența contabilă a laptopurilor primite de către Școala Gimnazială Coroieni, în valoare de 8.070 lei
• Nestabilirea, neînregistrarea în evidența fiscală și neîncasarea la termen a veniturilor cuvenite bugetului local în sumă de 12.240 lei reprezentând taxa salubrizare pentru persoanele juridice cu sediul pe raza comunei Coroieni
• Nestabilirea, neevidențierea și neurmărirea virării la bugetul local a sumei de 11.215 lei, reprezentând rezultatul execuției bugetare din anii precedenți, neregularizat cu subvențiile primite de la bugetul local de către Serviciul Public de Interes Local – Salubrizare al Comunei Coroieni
• Nevirarea în contul bugetului Consiliului Județean Maramureș a su­mei de 11.567 lei reprezentând cota parte de 40% calculată la taxa asupra mijloacelor de transport cu masa totală de peste 12 tone
• Nerespectarea prevederilor legale cu privire la publicarea și transparența achizițiilor publice în sumă de 324.829 lei, reprezentând valoarea fără TVA a serviciilor și produselor achiziționate
• Întocmirea eronată a situațiilor de lucrări pentru obiectivul ”Alimentare cu apă și rețea de canalizare cu stație de epurare în localitatea Vălenii Lăpușului, Lot 2- Rețea de canalizare cu stație de epurare” prin neincluderea unor articole de deviz reprezentând cantități de materiale în sumă de 186.285 lei
• Plata fără temei legal a sumei de 251.977 lei, reprezentând elemente de cheltuieli incluse nejustificat în situațiile de lucrări întocmite la obiectivul ”Alimentare cu apă și rețea de canalizare cu stație de epurare în localitatea Vălenii Lăpușului, Lot 1 – Alimentare cu apă”.
UATC Dumbrăvița
Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară pe anul 2020 s-a realizat în perioada 01.09.2021- 05.10.2021 și a depistat următoarele: • venituri suplimentare – 3.000 lei • fără prejudicii • 2.237 abateri financiar-contabile.
• Înregistrarea eronată în evidența contabilă, în conturile contabile de cheltuieli, a unor lucrări care sunt de natura investițiilor, în valoare de 14.775,17 lei
• Neînregistrarea cronologică și sistematică a operațiunilor efectuate în numerar prin casierie, în sumă de 1.130.791 lei
• Menținerea unor sume nereale în contul 461 ”Debitori” la finele anului 2020, în cuantum de 178.316 lei
• Neevidențierea în anul 2020 a unor creanțe imobilizate în sumă de 265.468,28 lei
• Neevidențierea și neurmărirea încasării veniturilor din vânzarea de către Primăria Dumbrăvița a unor documente cu regim special, sub forma carnetelor de comercializare și atestatelor de producător, purtătoare de va­lori, în sumă de 5.076 lei
• Nereflectarea în evidența contabilă a lemnului de foc primit de către Școala Profesională Dumbrăvița, în valoare de 49.488 lei
• Neevidențierea veniturilor aferente contractului de administrare a pădurilor aflate în proprietatea comunei, în sumă totală de 592.324 lei
• Nestabilirea, neevidențierea, neurmărirea și neîncasarea unor venituri în sumă de 1.713 lei, reprezentând impozit pe mijloacele de transport auto, pentru autovehiculele înmatriculate pe raza comunei Dumbrăvița, dar nedeclarate sau declarate eronat de proprietari la Biroul de impozite și taxe al Primăriei, în vederea impunerii, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 411 lei, total 2.124 lei
• Necalcularea, neînregistrarea în evidența contabilă și neîncasarea beneficiului calculat sub forma penalităților de întârziere în sumă de 1.263 lei pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate prin contract la obiectivul ”Amenajări exterioare Cămin Cultural Dumbrăvița”.
UATC Fărcașa
Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară pe anul 2020 s-a realizat în perioada 26.04.2021- 31.05.2021 și a depistat următoarele: • venituri suplimentare – 113.000 lei • prejudicii – 45.000 lei • 126 abateri financiar-contabile.
• Existența unei neconcordanțe în sumă de 88.876 lei între soldul contului 464 „Creanțe ale bugetului local” raportat în situațiile financiare și lista de rămășițe la 31 decembrie 2020
• Înregistrarea eronată în evidența contabilă de către Școala Gimnazială „Lucian Blaga” a unor obiecte de inventar, în valoare totală de 37.473 lei, care îndeplineau condițiile legale de a fi înregistrate ca mijloace fixe.
• Nerespectarea în anul 2020, a prevederilor legale privind modul de stabilire a impozitelor și taxelor locale, în situația în care nu există o Hotărâre a Consiliului Local care să reglementeze nivelurile acestora, fiind astfel subevaluate veniturile proprii ale entității auditate cu suma de 101.651 lei
• Nestabilirea, neevidențierea, neurmărirea și neîncasarea unor venituri în sumă totală de 2.452 lei, reprezentând 2.316 lei impozit pe mijloacele de transport auto, la care se adaugă majorări de întârziere de 136 lei, pentru autovehiculele înmatriculate pe raza Comunei Fărcașa, nedeclarate în vederea impunerii
• Nestabilirea, neurmărirea și neîncasarea veniturilor cuvenite din tariful de gestionare a fondului cinegetic, în sumă de 2.023 lei
• Necalcularea, neînregistrarea, nedeclararea și nevirarea la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate a impozitului pe venit, a contribuțiilor sociale aferente drepturilor salariale acordate membrilor grupei Serviciului de Voluntari pentru Situații de Urgență în sumă totală de 6.557 lei
• Plata nejustificată a sumei de 2.211 lei, determinată de nerespectarea prevederilor contractuale, reprezentând servicii de pază fond fores­tier prestate de către Ocolul Silvic Borlești
• Plata nejustificată a sumei de 3.212 lei, reprezentând lucrări de reparații curente neefectuate pe strada Amurgului, localitatea Sârbi
• Plata nejustificată a sumei de 4.391 lei, reprezentând servicii de închiriere mijloace de transport cu șofer/servicii de transport auto
• Efectuarea în perioada 2019-2020 de plăți nelegale, în sumă de 7.146 lei reprezentând cheltuieli cu combustibilii pentru mijloace de transport care nu aparțin U.A.T.C. Fărcașa, la care se adaugă accesorii de 1.016 lei
• Plata nelegală a sumei de 23.112 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate cuprinse în situațiile de lucrări întocmite pentru obiectivele de investiții “Modernizare infrastructură rutieră în comuna Fărcașa” – str. Meșterilor, str. Someșului”
• Efectuarea în anul 2019 a unor plăți de către Școala Gimnazială „Lucian Blaga”, reprezentând cheltuieli de judecată și de executare silită, urmare nepunerii în aplicare a unor sentințe judecătorești, în sumă totală de 3.248 lei, fără recuperarea acestora de la persoanele care aveau atribuții și responsabilități privind punerea în aplicare a hotărârilor instanței, la care se adaugă majorări în sumă de 682 lei.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.