Minaur, amical

CS Minaur, Liga 2
Minaur, spectatori