Camera de Conturi (II)

0
396

UATC BÂRSANA

Acţiunea de audit financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară pe anul 2015 s-a desfăşurat în perioada 05.05.2016 – 15.06.2016 şi a depistat următoarele: • venituri suplimentare – 150.000 lei • prejudicii – 75.000 lei • abateri financiar bancare – 0.
• Nestabilirea şi neîncasarea în termenul legal stabilit a veniturilor cuvenite bugetului local constând în diferenţa de regularizare a taxei pentru eliberarea autorizaţiilor de construire, în sumă de 1.782 lei, la care se adaugă majorări de întârziere de 2.215 lei, în total 3.997 lei.
• Nestabilirea, neînregistrarea în evidenţa fiscală şi neîncasarea veniturilor cuvenite bugetului local în sumă de 1.854 lei, reprezentând taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, la care se adaugă majorări de întârziere de 851 lei, în total 2.705 lei.
• Nestabilirea, neînregistrarea în evidenţa fiscală şi neîncasarea la termen a veniturilor cuvenite bugetului local în sumă de 1.152 lei, reprezentând taxa pentru eliberarea/vizarea autorizaţiilor de funcţionare pentru desfăşurarea unei activităţi economice, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 551 lei, în total 1.703 lei.
• Necalcularea, neînregistrarea şi neîncasarea în termenul legal, la bugetul local a sumei de 123.462 lei, reprezentând chirii şi redevenţe neachitate, la care se adaugă penalităţi calculate pentru plata cu întârziere a sumelor datorate pentru închirierea unor imobile aparţinând domeniului public al entităţii în sumă de 18.419 lei, în total 141.881 lei.
• Plata fără temei legal a sumei de 61.774 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate, cuprinse în situaţiile de plată care au stat la baza întocmirii facturilor emise de SC INTERPLAST COMPANY-SRL, Tăuţii Măgherăuş, la obiectivul de investiţii „Lucrări de reabilitare cămin cultural Bârsana“, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 9.884 lei, în total 71.658 lei.
• Efectuarea de cheltuieli nelegale constând în decontarea contravalorii combustibilului pentru deplasările efectuate cu autoturismul din dotarea entităţii, fără documente justificative privind procurarea combustibilului, în sumă de 2.619 lei, pentru care au fost calculate majorări de întârziere în sumă de 367 lei, în total 2.986 lei.

UATC BOCICOIU MARE

Acţiunea de audit financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară pe anul 2015 s-a desfăşurat în perioada 05.05.2016 – 15.06.2016 şi a depistat următoarele: • venituri suplimentare – 88.000 lei • prejudicii – 0 lei • abateri financiar bancare – 5.228.
• În fundamentarea veniturilor bugetului local pe anul 2015, nu au fost repartizate în secţiunea de dezvoltare, disponibilităţile băneşti, în sumă de 2.444.240 lei, existente ca excedent la sfârşitul anului 2014 în contul de trezorerie.
• Nereflectarea corectă în contabilitate a fondului bunurilor care alcătuiesc domeniul public, în sumă de 2.645.680 lei.
• Existenţa neconcordanţei între soldul contului 464 „Creanţe ale bugetului local” raportat în situaţiile financiare şi lista de rămăşiţe la 31 decembrie 2015, în valoare de 137.826 lei.
• Stabilirea eronată a chiriilor datorate pentru păşunile aflate în proprietatea comunei Bocicoiu Mare, închiriate la diferite persoane şi asociaţii, diminuându-se veniturile bugetului local cu suma de 87.347 lei.

UATC CICÂRLĂU

Primăria Cicîrlău
Primăria Cicîrlău

Acţiunea de audit financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară pe anul 2015 s-a desfăşurat în perioada 19.09.2016 – 28.10.2016 şi a depistat următoarele: • venituri suplimentare – 135.000 lei • prejudicii – 13.000 lei • abateri financiar bancare – 0.
• Nedeclararea în vederea impunerii, de către contribuabilii persoane fizice şi juridice, a terenurilor deţinute în proprietate privată înscrise în Registrul agricol, impozitul pe teren suplimentar, fiind cuantificat la suma de 11.592 lei.
• Nestabilirea şi neîncasarea în termenul legal stabilit, a veniturilor cuvenite bugetului local, constând în diferenţă din regularizarea taxei pentru eliberarea autorizaţiilor de construire, în sumă de 6.204 lei, la care se adaugă majorări de întârziere, în sumă de 1.413 lei, în total 7.617 lei.
• Nedeclararea în vederea impunerii a terenurilor reprezentând păduri, aflate în proprietatea comunei Cicârlău, date în administrare Ocolului Silvic Ardud, diminuându-se veniturile bugetului local cu suma de 77.361 lei, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 30.304 lei, în total 107.665 lei.
• Neînregistrarea şi neîncasarea unor venituri în sumă de 6.957 lei, reprezentând contravaloare taxă pentru utilizarea drumurilor comunale şi a taxei speciale de eliberare a autorizaţiei de transport datorată pentru transportul materialului lemnos, în sumă de 1.463 lei, în total 8.420 lei.
• Plata nelegală a sumei de 5.551 lei reprezentând lucrări de reabilitare drumuri comunale şi străzi, contractate cu SC CISAGIVE TRADE-SRL.
• Plăţi nejustificate în valoare de 1.413  lei, pentru lucrări de reabilitare drumuri comunale şi străzi contractate cu SC BENY ERYK-SRL.
• Plăţi nejustificate în valoare de 868 lei, pentru lucrări de reabilitare drumuri comunale, contractate cu SC GAL GALASIMI-SRL.
• Efectuarea de plăţi nedatorate pentru elemente de cheltuieli nejustificate din situaţii de lucrări, întocmite de SC OLI FELYX-SRL, în valoare de 2.500 lei, pentru obiectivul „Împrejmuire parc Cicârlău”.
• Plata fără temei legal a sumei de 2.361 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate, cuprinse în situaţiile de plată care au stat la baza întocmirii facturilor emise de SC COSTI & FLO-SRL, pentru lucrări la drumuri şi străzi, după inundaţii.

UATC COAŞ

Primăria Coaş
Primăria Coaş

Acţiunea de audit financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară pe anul 2015 s-a desfăşurat în perioada 28.03.2016 – 29.04.2016 şi a depistat următoarele: • venituri suplimentare – 12.000 lei • prejudicii – 80.000 lei • abateri financiar bancare – 876.
• Înregistrarea eronată în contabilitate a lucrărilor de modernizare a Căminului cultural Coaş, reprezentând investiţii neterminate şi nerecepţionate, prin majorarea valorii mijloacelor fixe, în sumă totală de 701.076 lei.
• Nestabilirea, necalcularea şi neîncasarea penalităţilor pentru neplata chiriei în termenul contractual convenit şi neîncasarea debitelor, în cazul închirierii bunurilor din domeniul public al UATC Coaş, în sumă totală de 5. 158 lei.
• Plata fără temei legal a unor elemente de cheltuieli nejustificate, cuprinse în situaţiile de lucrări întocmite de SC CONSTRUROM-SA, la obiectivul – “Modernizare DC 46”, în valoare totală de 11.362 lei (10.967 lei debite calculate şi 395 lei majorări de întârziere aferente).
• Plata nelegală a sumei de 37.200 lei, reprezentând studii geotehnice şi ridicări topografice, acestea fiind elementele obligatorii conţinute de reglementările legale la decontarea studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic pentru obiectivul “Reţea de canalizare şi staţie de epurare în comuna Coaş“.
• Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata unor cheltuieli fără legătură cu activitatea entităţii, reprezentând contravaloarea utilităţilor decontate pentru spaţiile închiriate, în valoare totală de 2.024 lei (1.667 lei debite calculate şi 357 lei majorări aferente).
• Plata fără temei legal a sumei totale de 28.992 lei (23.922 lei debite calculate şi 5.070 lei majorări aferente), reprezentând elemente de cheltuieli incluse nejustificat în situaţiile de lucrări întocmite de către SC CONSTRUROM-SA şi SC DRUSALCONSTRUCT-SA.
• Plata sumei de 61.195 lei, fără respectarea prevederilor legale referitoare la finanţări nerambursabile, reprezentând contribuţia Consiliului Local Coaş  la finanţarea activităţii Asociaţiei Sportive Măgura Coaş.
• Neconstituirea garanţiei de bună execuţie pentru lucrările de investiţii la obiectivul ”Modernizare DC 46 de la km 0-3”, în sumă totală de 113.528 lei.
• Nestabilirea şi neplata redevenţelor miniere aferente cantităţilor de agregate miniere autorizate pe raza UATC Coaş, în sumă totală de 7.164 lei.

UATC DESEŞTI

Acţiunea de audit financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară pe anul 2015 s-a desfăşurat în perioada 03.08.2016 – 14.09.2016 şi a depistat următoarele: • venituri suplimentare – 630.000 lei • prejudicii – 102.000 lei • abateri financiar bancare – 1.235.
• Nereflectarea reală a poziţiei financiare a entităţii prin nereflectarea în situaţiile financiare a creanţelor bugetului local, la 31 decembrie 2015, în sumă de 1.235.213 lei.
• Nestabilirea şi neevidenţierea în vederea încasării a veniturilor cuvenite bugetului local, în sumă de 628.093 lei, din închirierea păşunilor comunale în perioada 07.06 2013-31.12.2015.
• Nestabilirea şi neîncasarea taxei pentru eliberarea autorizaţiei de excavaţie pentru suprafeţele de teren afectate (carieră) de 112 mp, în sumă de 896 lei şi a accesoriilor calculate, în sumă de 248 lei, în total 1.144 lei.
• Nestabilirea, neînregistrarea şi neîncasarea ta­xei de reclamă şi publicitate, în sumă de 552 lei şi a accesoriilor în sumă de 145 lei, în total 697 lei.
• Plata nelegală a sumei de 5.538 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate cuprinse în situaţiile de lucrări decontate la pietruirea drumurilor în anul 2013.
• Plata nelegală a sumei de 6.248  lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate cuprinse în situaţiile de lucrări decontate la pietruirea drumurilor în anul 2014.
• Plata nelegală a sumei de 78.730 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate cuprinse în situaţiile de lucrări decontate la pietruirea drumurilor în anul 2015.
• Plata nelegală a sumei de 11.478  lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate sau lucrări neexecutate cuprinse în situaţiile de lucrări  decontate la obiectivul de investiţii “Modernizare Cămin cultural sat Hărniceşti”. (VA URMA)

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.