Curtea de Conturi (VIII)

0
257

Şomcuta Mare

Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară pe anul 2016 s-a realizat în perioada 23 martie – 12 mai 2017 şi a depistat următoarele: • venituri suplimentare – 57.000 • prejudicii – 337.000 lei • abateri financiar-contabile 59.
• Nestabilirea, neevidenţierea, neurmărirea şi neîncasarea unor venituri în sumă de 55.424 lei reprezentând impozit pe mijloacele de transport auto, pentru autovehiculele înmatriculate pe raza oraşului Şomcuta Mare nedeclarate sau declarate eronat de proprietari la Biroul de venituri al Primăriei în vederea impunerii
• Nestabilirea, neînregistrarea în evidenţa fiscală şi neîncasarea la termen a veniturilor cuvenite bugetului local reprezentând taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate cuantificată la 1.376 lei.
• Neconstituirea de garanţii privind răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor instituţiilor publice, în sumă de 18.486 lei
• Neconstituirea garanţiei de bună execuţie pentru lucrările de investiţii aflate în derulare, în sumă totală de 40.713 lei
• Neluarea măsurilor de recuperare de la proprietari a unor cheltuieli în sumă de 15.609 lei, reprezentând servicii prestate de SC Protan-SA pentru neutralizarea unor deşeuri de origine animală (ovine decedate) care nu au fost proprietatea entităţii. Folosul nerealizat calculat este în sumă de 2.966 lei, în total 18.575 lei
• Plata fără contraprestaţie a sumei de 5.934 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate, cuprinse în situaţia de plată care a stat la baza întocmirii facturii emise de SC DRAG TRANS SRL, la care se adaugă majorări de întârziere aferente în sumă de 771 lei, în total 6.705 lei
• Plata fără contraprestaţie a sumei de 158 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate, cuprinse în situaţia de plată care a stat la baza întocmirii facturii emise de SC MINA WITRANS SRL la lucrarea „Punte pietonală peste pârâu Caicana”, la care se adaugă majorări de întârziere aferente în sumă de 49 lei, în total 207 lei
• Plata fără contraprestaţie a sumei de 511 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate, cuprinse în situaţia de plată care a stat la baza întocmirii facturii emise de SC MINA WITRANS SRL pentru lucrarea de reparaţii ”Plombări cu mixtură asfaltică în localitatea Hovrila”, la care se adaugă majorări de întârziere aferente în sumă de 107 lei, în total 618 lei
• Plata nedatorată a sumei de 289.710 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate, cuprinse în situaţiile de lucrări întocmite de SC AMI SA pentru lucrări de extindere reţea de canalizare menajeră în localitatea Şomcuta Mare
• Plata nedatorată a sumei de 3.222 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate, cuprinse în situaţiile de lucrări întocmite de SC Valimar SRL pentru lucrări de sistematizare verticală a spaţiului din jurul blocurilor destinate locuinţelor sociale, la care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 355 lei, în total 3.577 lei
• Plata nedatorată a sumei de 3.558 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate, cuprinse în situaţiile de lucrări întocmite de SC Romtehnic Construct SRL pentru lucrări de sistematizare verticală a spaţiului din jurul blocurilor destinate locuinţelor sociale, la care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 285 lei, în total 3.843 lei
• Plata nedatorată a sumei de 7.670 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate, cuprinse în situaţiile de lucrări întocmite de SC From Vancea Cons SRL pentru lucrări de reparaţii curente la Cămin Cultural Hovrila, la care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 1.080 lei, în total 8.750 lei
• Plata nedatorată a sumei de 4.588 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate, cuprinse în situaţiile de lucrări întocmite de SC Ierdan SRL pentru lucrări de extindere, reabilitare, eficientizare şi proiectare tehnică sistem de iluminat stradal în localitatea Şomcuta Mare, la care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 230 lei, în total 4.818 lei.

Seini

Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară pe anul 2016 s-a realizat în perioada 21 august – 13 octombrie 2017 şi a depistat următoarele: • venituri suplimentare – 57.000 • prejudicii – 337.000 lei • abateri financiar-contabile 59.
• Neevidenţierea în contabilitatea UATO SEINI a volumului de masă lemnoasă recepţionat de la Ocolul Silvic Ardud RA, în anii 2015 şi 2016, utilizat ca lemn de foc
• Reflectarea eronată în contabilitatea UATO SEINI a dobânzilor datorate şi plătite pentru creditul pe termen mediu contractat de la CEC BANK SA
• Neevidenţierea în contabilitatea Liceului Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde” a volumului de masă lemnoasă primit cu titlu gratuit de la UATO SEINI în anii 2015 şi 2016, utilizat ca şi lemn de foc
• Neelaborarea, neimplementarea şi nemonitorizarea unei proceduri operaţionale formalizate pentru achiziţia, monitorizarea, recepţia şi admiterea la plată a lucrărilor de reparaţii la clădiri, pietruiri şi reparaţii; străzi, uliţe comunale şi drumuri vicinale, care în anul 2016 aveau o valoare totală de 1.128.300 lei
• Nestabilirea, neînregistrarea în evidenţa fiscală şi neîncasarea la termen a veniturilor cuvenite bugetului local reprezentând impozit pe clădiri pentru clădirile nou construite, pentru care autorizaţiile de construire au expirat în cursul perioadei 2015-2016, în sumă de 2.475,78 lei la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 55,99 lei, în total 2.531,77 lei
• Neconstituirea de garanţii privind răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor instituţiilor publice, în sumă de 9.282 lei la Liceul Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde”
• Plata nelegală a sumei de 22.878,2 lei către S.C. LAURENŢIU H SRL, reprezentând lucrări de „Modernizare strada Tineretului şi străzi adiacente” din oraşul Seini, finanţate parţial din Programul Naţional de Dezvoltare Locală
• Plata nelegală a sumei de 6.888,15 lei către S.C. CC ITALCARD SRL reprezentând lucrări de „Reparaţii capitale ale Centrului de Protecţie a Plantelor ” în localitatea Seini
• Plata nelegală a sumei de 21.560,10 lei către S.C. CC ITALCARD SRL reprezentând lucrări de „Modernizare Grădiniţă cu program prelungit nr. 2″ în localitatea Seini
• Plata nelegală a sumei de 6.743,8 lei către SC BO & RA TRANS SRL reprezentând lucrări de reparaţii curente de natură „Îmbrăcăminte covor asfaltic str. Tudor Vladimirescu” în localitatea Seini
• Plata nelegală a sumei de 13.878,60 lei către SC BO & RA TRANS SRL reprezentând lucrări de reparaţii curente de natură „Reţea de apă str. Sub Vii” în localitatea Seini
• Plata nelegală a sumei de 6.597,42 lei către CC ITALCARD SRL reprezentând lucrări de modernizare „Sală multifuncţională şi renovare grădiniţă în sat Viile Apei”
• Plata nelegală a sumei de 22.360,56 lei către SC LAURENŢIU H SRL reprezentând lucrări de „Extindere reţea de distribuţie a apei potabile în oraşul Seini”
• Plata nelegală a sumei de 4.404 lei către CC ITALCARD SRL reprezentând lucrări de „Reabilitare grupuri sociale la Liceul Tehnologic „Alexiu Berinde” şi sală de clasă + casa scării la Şcoala Gimnazială nr. 1 din Seini”
• Neîndeplinirea obligaţiei de virare către bugetul consolidat al statului a cuantumului legal reprezentând „Vărsăminte de la persoane juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate”, reglementate de art. 78 din Legea nr. 448/2006, în sumă de 32.452,34 lei sau ca alternativă a acestei obligaţii achiziţionarea de produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate, în cuantum echivalent obligaţiei datorate
• Nestabilirea şi neîncasarea în termenul legal stabilit a veniturilor din proprietate cuvenite bugetului local reprezentând contravaloarea concesiunilor şi chiriei în sumă de 4.366 lei la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 1.645,75, în total 6.011,75 lei.

Consiliul Judeţean Maramureş

Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară pe anul 2016 s-a realizat în perioada 20 aprilie – 28 iunie 2017 şi a depistat următoarele: • venituri suplimentare – 389.000 • prejudicii – 256.000 lei • abateri financiar-contabile 0.
• Nestabilirea şi neîncasarea în cuantumul prevăzut de lege a veniturilor bugetare în sumă totală de 388.498 lei, reprezentând cotele prevăzute de Codul Fiscal cuvenite bugetului judeţului Maramureş din impozitul pe mijloace de transport, a căror masă autorizată depăşeşte 12 tone
• Nestabilirea şi neîncasarea în termenul legal a veniturilor cuvenite bugetului judeţean constând în taxă de regularizare pentru eliberarea autorizaţiilor de construire pentru beneficiari persoane fizice aferent anului 2016, în sumă de 728 lei, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 94 lei, în total 822 lei
• Plata nelegală a sumei nete de 56.400 lei, reprezentând cadouri în bani acordate salariaţilor Consiliului Judeţean Maramureş şi copiilor minori ai acestora, în baza HCJ nr. 19/2016 şi HCJ nr. 56/2017, pentru care au fost calculate majorări de întârziere în sumă de 4.485 lei, în total 60.885 lei
• Plata nelegală a sumei de 9.204,90 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate cuprinse în situaţiile de lucrări executate în baza contractului nr. 5449/23.06.2016 pentru obiectivul „Lucrări de reparaţii învelitoare (izolaţia) – Acoperiş Punct de comandă judeţean – Inspecţia de prevenire – str. Avram Iancu nr. 2, Baia Mare”, constructor SC Oana SRL Baia Mare, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 920,49 lei, în total 10.125,39 lei
• Plata nelegală la Muzeul Judeţean de Etnografie şi Artă Populară Baia Mare a sumei totale de 3.600 lei reprezentând remuneraţii acordate necuvenit, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 312 lei, în total 3.912 lei
• Neînregistrarea şi nedepunerea în contul bugetului Muzeului Judeţean de Etnografie şi Artă Populară Baia Mare, în anul 2016, a sumei de 13.170 lei, reprezentând venituri încasate din vânzarea biletelor ocazionate de vizitarea muzeului, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 790 lei, în total 13.960 lei
• Plata nelegală la Muzeul Judeţean de Etnografie şi Artă Populară Baia Mare a sumei de 8.000 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate cuprinse în contractul de vânzare-cumpărare nr. 1250/02.09.2016 şi procesul-verbal de custodie nr. 1363/14.10.2016 pentru achiziţia cantităţii de 1.600 kg paie, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 640 lei, în total 8.640 lei
• Plata nelegală la Muzeul Judeţean de Etnografie şi Artă Populară Baia Mare a sumei de 4.500 lei, reprezentând cheltuieli cu prestări servicii, furnizor SC SLUP SRL Baia Mare, pentru care nu există documente justificative legal întocmite, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 455 lei, în total 4.955 lei
• Plata nelegală la Muzeul Judeţean de Artă „Centrul artistic” Baia Mare a sumei de 3.807,93 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate cuprinse în situaţiile de lucrări executate în baza contractului nr. 706/28.11.2016 pentru obiectivul „Zugrăveli interioare la tavanele şi stucatura sălilor E4-E5-E6 de la etajul circuitului expoziţional”, constructor SC Dodo Ama SRL Baia Mare, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 228,48 lei, în total 4.036,41 lei
• Plata nelegală la Muzeul Judeţean de Artă „Centrul artistic” Baia Mare” a sumei de 2.272,09 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate cuprinse în situaţiile de lucrări pentru obiectivul „Amenajare trotuare, placate cu piatră naturală”, constructor SC Dodo Ama SRL, Baia Mare, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 227,21 lei, în total 2.499,29 lei
• Plata nelegală la Muzeul Judeţean de Artă „Centrul artistic” Baia Mare a sumei de 596,05 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate cuprinse în situaţiile de lucrări executate pentru obiectivul „Execuţie lucrări de confecţii metalice – copertină la ieşirea din holul muzeului către curtea interioară în vederea amenajării locului pentru fumat”, constructor SC Dodo Ama SRL Baia Mare, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 71,53 lei, în total 667,57 lei
• Plata nelegală la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a sumei de 136.800 lei reprezentând cadouri în bani acordate salariaţilor (150 lei/salariat) în baza Actului adiţional nr. 14812/CCMMRM/21.12.2016 la Contractul colectiv de muncă încheiat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi Sindicatul Salariaţilor din DGASPC Maramureş, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 9.576 lei, în total 146.376 lei.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.